Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZY PARAFIALNYCH

W WĄBRZEŹNIE

        

„Cmentarz jako miejsce wiecznego spoczynku zmarłych posiada charakter sakralny i powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem. Ponieważ stan, w jakim się znajduje, jest świadectwem poziomu wiary i kultury miejscowej ludności, dlatego winien być przedmiotem szczególnej troski i opieki ze strony duszpasterzy i wiernych”.

(Z Instrukcji o Cmentarzach Grzebalnych wydanej przez Biskupa Toruńskiego, p.1)

 

 1. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

 1. Nadzór nad cmentarzami i ich administrację sprawuje proboszcz Parafii p. w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (ul. Górna 13, tel/fax: 56-6881476, e-mail: sanktuariumwabrzezno@gmail.com), z pomocą Parafialnej Rady Gospodarczej. Nadzór nadrzędny wykonuje Kuria Diecezjalna.
 2. Do podstawowych obowiązków proboszcza jako zarządcy cmentarzy należy:
 1. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarza,
 2. prowadzenie dokumentacji cmentarza dotyczącej inwentaryzacji, pokładnego, rezerwacji, odnowienia pokładnego i rezerwacji, ekshumacji oraz likwidacji grobów,
 3. przyjmowanie zainteresowanych stron,
 4. egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz stosownych przepisów prawa,
 5. pobieranie opłat i wydawanie zezwoleń na kopanie grobów, budowanie grobowców i stawianie nagrobków na cmentarzach oraz wykonywanie innych robót,
 6. określenie miejsca, typu grobu i jego gabarytów, zgodnie z obowiązującymi normami i zapotrzebowaniem osoby zamawiającej.
 1. Cmentarze są otwarte od 1 kwietnia do 30 listopada od godz. 7.00 do 20.00.      W pozostałych okresach roku czynne są od godz. 8.00 do zmierzchu.
 2. Zabrania się na cmentarzach: chodzenia po trawnikach i grobach, zaśmiecania terenu, zrywania kwiatów i zieleni, palenia tytoniu, picia alkoholu i naruszania ciszy, wprowadzania zwierząt, używania pojazdów bez zgody dozorcy           (z wyłączeniem wózków inwalidzkich), sprzedawania towarów, rozpalania ognisk, wieszania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia.
 3. Odwiedzający cmentarz winni zachowywać się poważnie, stosownie do świętości miejsca. Zabronione jest przebywanie na cmentarzach w stanie nietrzeźwym. Należy podporządkować się poleceniom dozorcy cmentarza, który w sprawach porządkowych występuje w imieniu zarządcy. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką osób dorosłych.
 4. Zwiędłe kwiaty, wieńce, chwasty, znicze i wszelkie odpadki należy usuwać z grobów i składać w miejscach na ten cel przeznaczonych.
 5. Każdorazowo dozorcę cmentarza ustanawia proboszcz, który określa zakres jego obowiązków i uprawnień, z zachowaniem uprawnień proboszcza jako zarządcy cmentarzy.
 6. Do podstawowych obowiązków dozorcy cmentarzy należy:
 1. a) otwieranie i zamykanie cmentarzy,
 2. b) troska o zachowanie ich sakralnego charakteru,
 3. c) nadzór nad cmentarzami, w tym troska o przestrzeganie regulaminu     cmentarnego,
 4. d) kontrola zezwoleń na wjazd pojazdów, na kopanie grobów i wykonywanie     innych prac na cmentarzach,
 5. e) wskazanie miejsca na wykopanie grobu, ekshumację lub postawienie               nagrobka, zgodnie z ustaleniami zarządcy,
 6. f) nadzór nad czynnościami wykopania i zasypania grobu (uwzględniając     szacunek do szczątków ludzkich znajdujących się już w ziemi),                                uporządkowania otoczenia grobu po dokonanych czynnościach (m. in.                     wskazanie miejsca odkładu gruntu), szczególnie jeśli usługi te wykonuje                  firma z zewnątrz,
 7. g) dokonanie protokolarnego odbioru wykonanego grobu i jego zamknięcia,
 8. h) nadzór nad pozostałymi pracami wykonywanymi na cmentarzu przez     przedsiębiorców z zewnątrz,
 9. i) nieobligatoryjna (bez odpowiedzialności cywilnej) ochrona substancji               materialnej cmentarza (m.in. strzeżenie przed wjazdem nieodpowiednimi        pojazdami i sprzętem),
 10. j) kontrola wwożonych na cmentarz i wywożonych z niego towarów.
 1. Wszelkie roboty budowlane, rozbiórkowe, konserwatorskie, prace kamieniarskie, murarskie, kopanie grobów, zmiany usytuowania grobów, grodzenie, brukowanie, stawianie rzeźb, montaż ławek, itp. muszą wcześniej uzyskać akceptację zarządcy, który wyda stosowne zezwolenie na piśmie. To samo dotyczy zadrzewiania i sadzenia krzewów, oraz ich wycinki.
 2. Na ustawienie nagrobka potrzebne jest pozwolenie zarządcy cmentarzy. Jemu należy przedstawić projekt rysunkowy celem stwierdzenia czy odpowiada wymogom o zakładaniu i pielęgnowaniu cmentarzy. Zarządca zwraca uwagę na materiał pomników, estetykę, charakter religijny, treść napisów, itp.
 3. Uzyskane w biurze parafialnym pisemne zezwolenie należy przekazać kamieniarzowi przed przystąpieniem do wykonywania dzieła, ten zaś oddaje dokument dozorcy z wyprzedzeniem (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie prac na cmentarzu), by ten mógł nadzorować rozpoczęcie i zakończenie prac.
 4. Zezwolenie załatwia w biurze parafialnym rodzina pochowanej osoby lub osoba upoważniona – ona też uiszcza należną opłatę.
 5. W biurze parafii zarządzającej cmentarzami należy uiszczać tzw. pokładne po 20 latach od pochówku, a następnie, co 10 lat (podobnie rezerwacje).
 1. Zarząd cmentarzy czyli parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Zaleca się właścicielom nagrobków, aby ubezpieczali je we własnym zakresie.
 2. Zdjęte stare nagrobki ustawia ponownie lub usuwa z cmentarza na własny koszt ten, kto je demontował, w możliwie krótkim terminie, chyba, że inaczej uzgodniono z zarządem cmentarzy. Gruzu, starych elementów pomników i ziemi nie wolno wrzucać do śmietników.
 3. Za ewentualne uszkodzenia sąsiednich nagrobków odpowiada sprawca uszkodzenia.
 4. Sposób wniesienia nagrobka na teren cmentarza winien być uzgodniony z dozorcą.
 5. W razie potrzeby demontażu ogrodzenia (np. przy budowie grobowca) koszty ponownego montażu pokrywa wykonawca robót. Na demontaż ogrodzenia wymagana jest pisemna zgoda zarządcy cmentarzy.
 6. Kopanie grobów, budowa grobowców i stawianie nagrobków nie może odbywać się ze szkodą dla innych grobów.
 7. Na ekshumację wymagana jest pisemna zgoda „Sanepidu”, który określi warunki przeniesienia zwłok. Ten dokument należy przedłożyć w biurze parafialnym w celu uzgodnienia dalszej procedury.

 

 

 1. POCHÓWKI, GOSPODARKA MIEJSCAMI GRZEBALNYMI, PRAWO DO GROBU

 

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu, przez podmiot uprawniony do pochowania tych zwłok, wymaganych przepisami prawa dokumentów.
 2. Uprawniony wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych, który zamierza świadczyć usługi na terenie cmentarza, winien zawiadomić o tym zarządcę cmentarza, przedkładając w formie odpisu dokumenty potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz do złożenia u zarządcy cmentarzy pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Zarządca cmentarza prowadzi ewidencję podmiotów świadczących usługi pogrzebowe i cmentarne na terenie cmentarzy.
 5. Osoby i podmioty kopiące groby zobowiązane są do:
 6. przestrzegania przepisów bhp przy prowadzonych robotach,
 7. zabezpieczenia rejonu prowadzenia robót przed dostępem osób przypadkowych,
 8. kopania grobu w miejscu i w sposób wskazany przez dozorcę cmentarza,
 9. wykonania grobu zgodnie z wymiarami określonymi przez prawo i zarządcę cmentarza,
 10. wyłożenia miejsca odkładu gruntu z kopanego grobu folią lub innym materiałem zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem,
 11. uporządkowania miejsca prowadzenia robót wraz z terenem przyległym, po zakończeniu prac,
 12. zgłoszenia odrębnie u dozorcy cmentarza faktu zakończenia kopania i zamknięcia grobu.

 

 1. Osoby i podmioty kopiące grób ponoszą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywanymi robotami do czasu protokolarnego odbioru zamkniętego grobu.
 2. Kopanie grobu ziemnego i otwieranie grobowców może się odbywać zasadniczo w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji. Zarządca cmentarza może wyrazić zgodę na kopanie grobu w przeddzień planowanego pochówku.
 3. Organizacja pogrzebu pozostaje po stronie uprawnionego do tego podmiotu.
 4. Organizatorzy pogrzebów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Prawo do dysponowania grobem pozostaje po stronie osób, którym ono przysługuje zgodnie z regulacją przepisów prawa państwowego.
 6. Użycie grobu do ponownego pochówku regulują obowiązujące aktualnie przepisy prawa państwowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                III. OPŁATY                                                                        I  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 7. Środki uzyskane z tytułu prowadzenia cmentarza parafialnego są jedną ze składowych przychodu parafialnego. Przeznaczone są one m.in. na opłaty związane z użytą energią elektryczną, korzystaniem przez użytkowników cmentarza z wody, na utrzymanie i funkcjonowanie kaplicy cmentarnej i chłodni do przechowywania zwłok, na inwestycje cmentarne, wywóz nieczystości a także w dużej mierze umożliwiają ochronę zabytkowej substancji będącej własnością parafii.
 8. Zarządca cmentarza pobiera m.in. następujące opłaty:
 1. a) za pokładne i odnowienie pokładnego,
 2. b) za rezerwację miejsc i jej odnowienie,
 3. c) za postawienie i wymianę nagrobka,
 4. d) za nadzór, o którym mowa w punkcie: 8 f) niniejszego regulaminu.
 1.  Opłaty za wywóz śmieci (przez 20 lat) dokonywana jest jednorazowo, jedynie przy pochówku.
 2. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. Z 2000 r. Nr 23, 295 z późn. zm.) oraz pozostałe przepisy prawa państwowego.

 

Wąbrzeźno, 11.04.1999 (z uzupełnieniami z 9.05.2007 i 18.12.2011)

Powyższy regulamin, w wersji aktualnej, wchodzi w życie z dniem 1.01.2012 roku.

 

Zarząd Cmentarza

Ks. Jan Adam Kalinowski
Proboszcz Parafii