Informacje na czas pandemi.

ŁAGODZENIE RESTRYKCJI ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:

ŁAGODZENIE RESTRYKCJI ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:

Ponownie zmieniły się zasady przebywania w miejscach kultu religijnego w okresie pandemii. W naszej świątyni będzie mogło przebywać (w niedziele i w dni powszednie) jednorazowo 70 osób (nie licząc krucht, chóru i placu przykościelnego, na którym w niedzielę ustawiamy krzesła). W kościele filialnym w Jarantowicach 20 osób - licząc również chór i przedsionek. W kaplicy cmentarnej 20 osób – licząc również pomieszczenia dodatkowe. Pamiętajmy przy tym, że uczestnictwo w nabożeństwach nie zwalnia nas z pozostałych przepisów, np. odstęp 2m. i zakrywanie ust i nosa.

W jednej z niedawnych homilii papież Franciszek zaznaczył, że bezpośrednia relacja z Panem Jezusem ma zawsze wymiar wspólnotowy. - Zażyłość bez wspólnoty, bez chleba, bez Kościoła, bez ludu, bez sakramentów jest niebezpieczna. Może stać się znajomością - powiedzmy - gnostyczną, relacją tylko dla mnie, oderwaną od ludu Bożego. Zażyłość apostołów z Panem była zawsze wspólnotowa, zawsze przy stole, była ona znakiem wspólnoty. Zawsze była powiązana z sakramentem, z chlebem – przypomniał Franciszek.

Nawiązując do aktualnej sytuacji, w której wierni mogą uczestniczyć w Eucharystii jedynie za pomocą środków społecznego przekazu, ale nie mogą być na niej obecni fizycznie, Ojciec Święty podkreślił, że nie jest to sytuacja normalna. - To nie jest Kościół: to Kościół żyjący w trudnej sytuacji, na co pozwala Pan, ale ideałem Kościoła jest zawsze wspólnota z obecnością ludu mogącego przystępować do sakramentów – stwierdził papież.

- To prawda, że w tej chwili musimy w ten sposób realizować tę zażyłość z Panem, ale po to, aby wydostać się z tunelu, a nie w nim trwać – mówił papież.

Jako Proboszcz parafii zapewniam, że z wielką tęsknotą oczekujemy Was, mając ogromną nadzieję, że wszyscy rozumieją, że dyspensa od uczestnictwa w Mszy Świętej dotyczy jedynie sytuacji nadzwyczajnych.

„Wobec zapowiedzianej wczoraj możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych większej liczby osób, zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego”

– podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Pierwsza Komunia święta, Pierwsze piątki, Pogrzeby, Msze święte, Spowiedź

Przygotowanie dzieci do 1-szej Spowiedzi i Komunii Świętej
Pierwsze piątki miesiąca

Czasowo nie obowiązuje uczestnictwo w Mszach w kościele ani spotkaniach. Nowe zasady przygotowania do tych sakramentów będą podane po ustaniu zagrożenia. Przyjęcia do 1-szej Komunii Świętej w obu wąbrzeskich parafiach zostały przeniesione na wrzesień.

o ile warunki na to pozwolą, to przyjęcia dzieci odbędą się w następujących terminach:
- ze Szkoły Podstawowej nr 2 i z wiosek, również z Jarantowic - 20 września 2020
- ze Szkoły Podstawowej nr 3 - 27 września 2020

Pierwsze piątki miesiąca: Nie trzeba uzyskiwać podpisów na obrazkach i w książeczkach pierwszych piątków. Prosimy korzystać z możliwości przyjęcia Komunii duchowej.

Pogrzeby w okresie trwania epidemii

W pogrzebach powinna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. W kaplicy cmentarnej 20. Należy unikać organizacji konduktów (np. między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.

Msze święte

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 zmienią się zasady przebywania w miejscach kultu religijnego. Liczba osób, które będą mogły przebywać w kościele będzie uzależniona od jego powierzchni. Dla jednej osoby ma być dostępne 10 metrów kwadratowych. W naszej świątyni będą mogły przebywać (w niedziele i w dni powszednie) jednorazowo 70 osoby, w kościele filialnym w Jarantowicach 20, dlatego prosimy o skorzystanie z dyspensy Księdza Biskupa i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu czy internecie. Przypominamy o możliwości przyjęcia komunii duchowej. Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszamy wyłącznie te osoby, które zamówiły intencję mszalną z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń. Episkopat zachęca wiernych do przyjmowania Komunii św. na rękę. Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii. Prosimy także o wrażliwość na tych parafian, którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.

Spowiedź

Wiernych, którzy nie zdołają skorzystać ze spowiedzi przed świętami Wielkanocy zapewniamy, że po zniesieniu ograniczeń, zostanie stworzona okazja do spowiedzi i Komunii wielkanocnej.  Przypominamy, że aż do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. 7 czerwca 2020 r., można skorzystać z Komunii Świętej wielkanocnej. Nie ma więc przymusu by w najbliższych dniach wszyscy tłumnie przystępowali do konfesjonału. W razie naglącej potrzeby prosimy umówić się z księdzem, np. telefonicznie na spowiedź w kościele - indywidualną lub w grupie (do pięciu osób).

Biuro Parafialne

jest czynne w środy i piątki w wyznaczonych godzinach: 9.00 – 12.00 i 15.30 – 16.30. W innych dniach, w pilnych sprawach prosimy kontaktować się przez telefon. W biurze może znajdować się tylko jedna osoba. W razie nagłej potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny. Numery telefonów: 56 688 14 76 lub 606 120 140.

Odpust specjalny

Odpustu specjalnego udziela się wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, lub inną pobożną praktykę. Odpust zupełny na tych samych warunkach mogą uzyskać również pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy, narażając się na ryzyko zarażenia i opiekują się chorymi na koronawirusa.

Ogłoszenia

Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie

7.15
8.00
18.30

Niedziela i święta

7.00
8.30
10.00 (SUMA)
11.30 (Msza dla dzieci)
13.00
18.00

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. zagrożenia koronawirusem
W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach. W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwości – liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych. Przypominam, że – w obecnej sytuacji – osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje. Przypominam, że nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać znak pokoju przez podanie dłoni. Przypominamy, że jest możliwość przyjmowania Komunii św. "na rękę". Zaleca się również, by na czas trwania pandemii koronawirusa nie korzystać przy wchodzeniu do kościoła z kropielnicy.
Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże, Święty Mocny…”.

 

Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela 24.05.2020

Dz 1,1-11 Uniósł się w ich obecności w górę
Ef 1,17-23 Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Mt 28,16-20 Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi

Chciałoby się powiedzieć: „To się w głowie nie mieści!”, czytając uważnie słowo Boże przeznaczone na dzisiejszą uroczystość. Jezus Chrystus mówi uczniom o wielkich sprawach Bożych, o darze, który otrzymają, a oni… dopytują o bieżącą politykę. Święty Paweł, pisząc do Efezjan, prosi Pana Boga o światłe oczy serca dla adresatów, żeby poznali dar Boży. Jednak nasze ludzkie powątpiewania nie przeszkadzają Panu Bogu – On jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”, jak obiecał.

 1. Obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.
 2. Obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci.
 3. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. Ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

Wtorek 26.05.2020

Obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Zapraszamy w tym dniu na Eucharystię, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu.


 

Niedziela 31.05.2020

Przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 30 maja. Do tej uroczystości od jutra przygotowujemy się poprzez specjalną nowennę. Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu. W tę uroczystość obchodzi się Misyjny Dzień Chorych.


 

INFORMACJE:

 1. Przypominamy, że w naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Najświętszej na pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą.
 2. Biuro parafialne jest czynne w środy i piątki w wyznaczonych godzinach: 9.00 – 12.00 i 15.30 – 16.30. W innych dniach, w pilnych sprawach prosimy kontaktować się przez telefon.
 3. Raz jeszcze dziękujemy Wszystkim, którzy w minionych tygodniach odrestaurowali Grotę Matki Bożej, zafundowali cztery ławki, oczyścili teren z chwastów i posadzili kwiaty. Dziękujemy księdzu Pawłowi, Diakoni Wody Żywej, Rycerzom Kolumba i Paniom z grupy modlitewnej.
 4. Ks. Proboszcz serdecznie dziękuje za modlitwy, życzenia i wszystkie dowody życzliwości okazane z racji 40-lecia Kapłaństwa.
 5. Po raz kolejny zapraszamy do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD, np. pralki, telewizory, komputery itp.). Miejsce zbiórki: za oratorium. Czas: 18-19 czerwca 2020 (nie później niż do godz. 15.00). Wyznaczona godzina jest godziną zakończenia zbiórki i odbioru zebranego sprzętu przez Green Office Ecologic. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie polskich misjonarzy, którzy posługują w najbiedniejszych krajach świata: Zambii, Kamerunie, Kenii i Tanzanii.
 6. Pomimo pandemii koronawirusa i dużego spadku dochodów do kasy parafialnej, nie zamierzamy rezygnować z realizacji podjętych inwestycji, m.in. kontynuacji kapitalnego remontu dachów naszej świątyni. Ks. Proboszcz czyni starania o pozyskanie przynajmniej części potrzebnych środków ze specjalnego funduszu na remont kolejnego dachu. Ofiary na ten cel można składać w biurze parafialnym i na konto parafialne podane w stopce redakcyjnej. Tym, którzy do tej pory złożyli ofiary na ten cel, serdecznie dziękujemy.

 

Z kalendarium parafialnego

Wspólnoty parafialne prosimy o podawanie do kalendarium informacji na temat ważniejszych uroczystości i wydarzeń, planowanych w nadchodzących miesiącach.

 1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego: 24 maja 2020.
 2. Dzień Matki: 26 maja 2020.
 3. Rocznica śmierci Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: 28 maja 2020.
 4. Dzień Dziecka: 1 czerwca 2020.
 5. Rocznica śmierci Sługi Bożego Bernarda z Wąbrzeźna (1575-1603): 2 czerwca 2020.
 6. Rocznica poświęcenia sztandaru Rady Rycerzy Kolumba (2019): 2 czerwca 2020.
 7. Rocznica przeniesienia obrazu Matki Bożej z Kowalewa do Wąbrzeźna w 1685: 3 czerwca 2020.
 8. III Rajd Motocyklowy Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna: planowany na: 4 – 9 czerwca 2020.
 9. 40. rocznica 1-szej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny: 2 – 10 czerwca 2020.
 10. Marsz dla Życia i Rodziny: odwołany.
 11. 1-sza Komunia święta w 2020:
  o ile warunki na to pozwolą, to przyjęcia dzieci odbędą się w następujących terminach:
  - ze Szkoły Podstawowej nr 2 i z wiosek, również z Jarantowic - 20 września 2020
  - ze Szkoły Podstawowej nr 3 - 27 września 2020
Intencje mszalne

Intencje mszalne od 24 do 31 maja 2020

Niedziela 24.05.2020
7.00 + Rodziców Anielę i Piotra Sudoł, siostrę Eugenię i brata Józefa
8.30 + Janusza Wilczyńskiego w 6. rocz. Śmierci, jego rodziców Janinę i Henryka, rodziców Edwarda i Władysławę Krużyńskich oraz brata Stanisława
8.30 O łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia dla Oli Lipskiej – int. od rodziny
10.00 O Boże błogosławieństwo dla ks. Piotra Pagi z okazji 3. rocznicy kapłaństwa
11.30 + Czesława Szuberla, jego żonę Olgę i zmarłych z rodziny Horst i Szuberla
11.30 + Halinę Kendziorską w 18. rocz. śmierci oraz jej rodziców Jadwigę i Sylwestra Dobrzyńskich
13.00 + Stefana i Helenę Pankowskich
14.00 Jarantowice + Helenę, Ryszarda i Eugeniusza Pilipczyk
18.00 + Ewę, Bronisława i Leokadię Łozowskich

Poniedziałek 25.05.2020
7.15.............................
8.00 + Gertrudę Kruszczyńską z okazji urodzin, Pertonelę Brozdowską i Anastazję Kruszzyńską
18.30 Dziękczynna w 60. rocz. urodzin Marii Rydzewskiej i 92. rocz. urodzin Wandy Pałucha z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej Wąbrzeskiej, potrzebne łaski i Boże błogosławiestwo na dalsze lata

Wtorek 26.05.2020
7.15 + Grażynę Pankowską z okazji Dnia Matki - intencja od dzieci
8.00 + Władysławę Potorską i Zofię Sobiechowską z okazji Dnia Matki
18.30 + Teresę Podborowską z okazji Dnia Matki
18.30 + Barbarę Flis - popogrzebowa oraz jej męża śp. Józefa

Środa 27.05.2020
7.15 + Irenę Klawinowską i zmarłych z rodziny
8.00 + Rodziców Buczkowskich Krystynę z okazji Dnia Matki i Jerzego z okazji urodzin oraz brata Andrzeja
18.30 + Rodziców Helenę i Jana Bizoń oraz Marię i Jana Maziarka
18.30 + Barbarę Flis - intencja od sąsiadów z Wąbrzeźna
18.30 + Cezarego Paradowskiego - popogrzebowa

Czwartek 28.05.2020
7.15 + Tadeusza Jezierskiego – int. od wnuczki Klaudii z rodziną
8.00 + Rodziców Bożek, rodziców Głowińskich i wujostwo Osika
18.30 + Romana Popek w 17. rocz. śmierci oraz rodziców Bronisławę i Stefana Popek

Piątek 29.05.2020
7.15.............................
8.00 + Halinę i Zbigniewa Szymańskich
18.30 + Rodziców Leokadię i Tomasza Sądowskich, w 2. rocz. śmierci Leokadii, męża Zdzisława Wiśniewskiego oraz zmarłych z rodziny
18.30 + Henryka Łęgowskiego w 7. rocz. śmierci i zmarłych z rodziny

Sobota 30.05.2020
7.15 + Adama Wzorek w 4. rocz. śmierci oraz zmarłych z rodziny Wzorek i Pryba
8.00 + Izabelę Piotrowicz z okazji urodzin i Dnia Matki oraz jej śp. męża Andrzeja
18.30 + Rodziców Mariannę i Teodora Biegała

Niedziela 31.05.2020
7.00 + Pelagię, Jana, Stanisława, Mariana i Piotra Murawskich
8.30 + Anielę Małecką w dniu imienin i zmarłych z rodziny
10.00 Suma w intencji Parafian
11.30 + Rodziców Marię i Marcina Rajca w rocz. śmierci
11.30 + Cezarego Paradowskiego, jego rodziców Gabrielę i Czesława oraz teścia Mariana - int. od sąsiadów Krystyny i Henryka Dzięgielewskich
13.00 + Wandę Kępińską w 2. rocz. śmierci oraz zmarłych z roziny Wzorek i Kępińskich
14.00 Jarantowice + Helenę, Ryszarda i Eugeniusza Pilipczuk
18.00 + Rodziców Władysławę i Aleksandra Faltynowskich i zmarłych z rodziny

Nasze Galerie

 

Zapraszamy do obejrzenia naszych fotorelacji

Nasze sanktuarium

Nasza Parafia

Prawdziwym skarbem wąbrzeskiej fary jest obraz Matki Bożej. Niepokalana (Immaculata) depcze głowę węża, w prawej dłoni trzyma białą lilię, a Jej głowę otacza aureola z gwiazd dwunastu (por. Ap 12,1). Cześć Maryi w prastarej wąbrzeskiej parafii kwitła na długo przed przybyciem obrazu. W 1593 roku powstało tu Bractwo Literackie. Jego prawa i obowiązki zatwierdził w Lubawie biskup Piotr Kostka. Jednym z głównych celów Bractwa było szerzenie kultu Matki Bożej poprzez m.in. uczestnictwo w niedziele i święta w uroczystej Mszy wotywnej o Bogurodzicy oraz śpiewanie po łacinie Godzinek ku czci Panny Maryi. W 1667 roku w miejsce Bractwa Literackiego erygowano w Wąbrzeźnie Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zatwierdził je w 1684 roku papież Innocenty XI. W roku 1993 Biskup Toruński Andrzej Suski wznowił działalność Bractwa i jednocześnie po raz pierwszy oficjalnie użył nazwy "Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej" w odniesieniu do długowiecznego kultu Matki Bożej w Wąbrzeźnie.

W dniu 14 sierpnia 2002 obraz Matki Bożej Wąbrzeskiej został uroczyście ukoronowany diademem poświęconym przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W 2004 roku wąbrzeskie Sanktuarium zostało afiliowane do Patriarchalnej Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Osobliwością wąbrzeskiego obrazu jest przedstawienie Matki Bożej w stanie brzemiennym. Na ten fakt zwrócono szczególną uwagę dopiero po przeprowadzeniu prac konserwatorskich w 1971 r. Duszpasterze tutejszej parafii, na czele z księdzem kustoszem doktorem Janem Kalinowskim, są przekonani, że znak ten należy odczytać w obecnym czasie jako "nowe objawienia Matki Bożej" i szczególne wyzwanie odnoszące się do obrony podstawowej wartości - życia ludzkiego; wyzwanie rzucone wobec fali pogardy dla bezbronnego i niewinnego człowieka. Zdają sobie sprawę z ogromnej szansy, jaka stoi przed sanktuarium, ale też z wielości zadań. Starają się wraz z całą wspólnotą parafialną, a zwłaszcza członkami Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Poradnictwa Rodzinnego, zorganizować taki ośrodek, z którego będzie emanowała zdrowa nauka o świętości i godności życia ludzkiego. Pragną, "aby stało się ono miejscem, w którym można by bez zacietrzewienia, w aspekcie pozytywnym, dyskutować o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci i uczyć szacunku dla tej najwyższej wartości".

Patroni Parafii

W XIII wieku wspólnota wiernych w Wąbrzeźnie gromadziła się w świątyni zbudowanej z drewna. Kościół powierzono opiece świętych apostołów, Szymonowi i Judzie Tadeuszowi. Patronat ten został przeniesiony na nową świątynię, którą zbudowano na początku XIV wieku, już jako gmach murowany. Opieką świętych wąbrzeska wspólnota cieszy się do dnia dzisiejszego. Wizerunki świętych namalowane na płótnie zdobią ołtarz główny kościoła parafialnego. Postacie te są jednak widoczne tylko wtedy, gdy zasłonięty jest cudowny obraz Matki Bożej Wąbrzeskiej. "Strażnicy" Matki Bożej podczas odsłaniania Jej wizerunku jakby w pokorze ustępują przed ukazującą się Królową Apostołów.

Święci stoją obok siebie odziani w długie szaty, trzymając swe atrybuty. Pierwszy z nich w lewej ręce trzyma metalową piłę, natomiast w prawej zamkniętą księgę i palmę męczeństwa, drugi zaś w prawej ręce drewnianą pałkę a w lewej otwartą księgę.

Szymon był jednym z apostołów i prawdopodobnie należał do stronnictwa żydowskiego zelotów, które chciało wywołać powstanie przeciw okupantowi rzymskiemu. Niektórzy nazywają go Natanaelem i sądzą, że wygłaszał nauki w Afryce a nawet w Brytanii. Inni utrzymują, że wraz z apostołem Judą Tadeuszem został zabity w Persji lub też przebywał z nim z misją ewangelizacyjną w Egipcie i w Mezopotamii, gdzie obaj ponieśli śmierć męczeńską przez przecięcie piłą. Atrybuty w rękach św. Judy Tadeusza, pokazane na niektórych obrazach wskazują, że mógł on ponieść śmierć od uderzeń pałką lub toporem.

   Juda był prawdopodobnie kuzynem Jezusa i autorem jednego z Listów apostolskich Nowego Testamentu. Jedna z legend wskazuje na Judę jako pana młodego na zaślubinach w Kanie Galilejskiej. Możliwe, że głosił kazania w Palestynie, Arabii, Mezopotamii, Armenii i Persji i że umęczono go w pobliżu Bejrutu. Jego relikwie znajdują się w Reims i w Tuluzie.Święty Juda Tadeusz czczony jest jako patron od spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych.Nabożeństwa ku czci świętych Patronów odprawiane są w naszym kościele w każdy poniedziałek w łączności z Mszą św. o godz. 8.00.Odpust patronalny obchodzony jest w dniu wspomnienia świętych 28 października.

Modlitwa do świętych Szymona i Judy TadeuszaBoże, Ty nas doprowadziłeś do poznania Twojego imienia przez nauczanie świętych Apostołów, spraw za wstawiennictwem świętych Szymona i Judy Tadeusza, aby Twój Kościół stale wzrastał, pociągając do wiary nowe narody.

Kult Matki Bożej Brzemiennej

Kult MBB

WĄBRZESKA KRÓLOWAKs. Jan Kalinowski

Cudowny wizerunek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, namalowany w połowie XVII wieku, otoczony był czcią wiernych w oddalonym od Wąbrzeźna o kilkanaście kilometrów Kowalewie Pomorskim. Został on przeniesiony do wąbrzeskiej fary podczas uroczystej procesji w 1685 roku. Zezwolił na to biskup Kazimierz Opaliński, biorąc pod uwagę potrzeby dynamicznie rozwijającego się w Wąbrzeźnie i słynącego na całą okolicę bractwa maryjnego.

 

Wiarygodni świadkowie, których jeszcze przed wojną wypytywał wąbrzeski proboszcz ks. prałat Ksawery Połomski zeznali, że ich przodkowie przekazali im relację o niezwykłym zjawisku, które miało miejsce w związku z uroczystym przeniesieniem Obrazu z Kowalewa do Wąbrzeźna. Pola stratowane przez rzeszę pielgrzymów towarzyszących tej niezwykłej procesji, na drugi dzień ponownie kwitły świeżymi kłosami. Zbiory z tych łanów miały być obfitsze niż z innych pól.

W kronikach parafialnych odnotowane są także liczne uzdrowienia, których doznali modlący się przed wizerunkiem Wąbrzeskiej Pani. Szczepan Pryba, gospodarz wąbrzeski zaświadczył, że jego ciężko chora po porodzie żona, po ofiarowaniu Matce Bożej odzyskała w cudowny sposób zdrowie. Podobnie Julianna Gutmann z Trzciana, w czasie choroby oczu ofiarowała się Matce Najświętszej i wkrótce odzyskała wzrok. Wdzięczna za tę łaskę, ofiarowała srebrne wotum z wygrawerowanym rysunkiem oka. Marianna Mroczkowska stwierdziła, że gdy jej dwuletni synek cierpiał na postępującą opuchliznę a żadne lekarstwa mu nie pomagały, po ofiarowaniu go Matce Bożej Wąbrzeskiej, wyzdrowiał. Natomiast Barbara Wiśniewska zeznała, że jej syn Michał miał na czole czerwonego koloru wyrostek, którego żadne zabiegi lekarskie nie zdołały usunąć. Powodowana dziwnym snem, w którym odnalazła wyraźne wskazanie, by dziecko ofiarować Matce Bożej Wąbrzeskiej, zamówiła Mszę św. przed cudownym Wizerunkiem. Uczestniczyła w niej wraz ze swym dzieckiem, a po tym fakcie wyrostek zaczął wyraźnie maleć, by z czasem zupełnie zniknąć.W najnowszej historii Sanktuarium, również odnotowuje się łaski uzyskane za pośrednictwem Matki Bożej Wąbrzeskiej. W nadsyłanej korespondencji można znaleźć nie tylko prośby, ale także podziękowania za uzyskane zdrowie, dar rodzicielstwa, łaskę nawrócenia.Dowodem szczególnej czci Matki Bożej Wąbrzeskiej są wota, dawne i współczesne. Pod koniec lat pięćdziesiątych, ówczesny proboszcz podawał liczbę 150 zachowanych tabliczek wotywnych. Część z nich w późniejszym czasie zaginęła. Wśród zachowanych są wota w kształcie oka lub kończyn, wyobrażające łaski wyzdrowienia. Są też wota figuralne, na przykład przedstawiające postaci klęczące przed Matką Najświętszą, unoszącą się na obłokach. Nowsze wota to najczęściej ryngrafy lub serca w kolorach srebrnym lub złotym. Ze złożonych w ostatnich latach przedmiotów ze złota sporządzono dla Matki Bożej koronę.

***

Kult Matki Bożej w Wąbrzeźnie jest zakorzeniony głęboko w religijnej tradycji tutejszych mieszkańców. Wyraźna cecha tej religijności - maryjność przejawia się w powstających, i począwszy od XVI wieku prężnie działających przy tutejszym kościele bractwach maryjnych (Literackie i Niepokalanego Poczęcia NMP). Potwierdzeniem tego mogą być treści zawarte w zachowanej XVII wiecznej księdze Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP.

 Inny przykład, to historia czci oddawanej Maryi w figurze, pochodzącej z ok. 1500 roku, przedstawiającej Madonnę z Dzieciątkiem. Rzeźba zdobiła niegdyś wnętrze kaplicy w Zamku Biskupim w Wąbrzeźnie, a obecnie znajduje się w bocznym ołtarzu naszego kościoła.

Z XVI wiecznych dziejów Parafii mamy żywy przykład w osobie zmarłego w opinii świętości Sługi Bożego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna, który wyruszając w świat w bardzo młodym wieku, wyniósł z domu przywiązanie i wielką cześć dla Matki Bożej. Zainteresowani życiem Sługi Bożego nie mają wątpliwości, że w wyborach dróg życiowych kierował się miłością do Maryi.Powyższe fakty, a także dość dobrze udokumentowana historia kultu Matki Bożej Wąbrzeskiej w łaskami słynącym obrazie, skłaniały mnie od początku mojej w tym miejscu posługi duszpasterskiej (1992 r.), do podejmowania działań dynamizujących rozwój kultu, z równoczesnym myśleniem o ewentualnej koronacji cudownego Wizerunku. W tym temacie bliski jest mi jeden z moich poprzedników, ks. proboszcz Józef Kowalski, który w latach powojennych czynił starania o spopularyzowanie i ożywienie wąbrzeskiego ośrodka czci Matki Bożej. Niestety, jego posługa przypadła na czasy stalinowskie, przejawiające się różnymi formami walki z Kościołem. Komunistyczne władze zakazały jakiejkolwiek działalności wszelkim religijnym stowarzyszeniom, m. in. Bractwu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kult Matki Bożej, chociaż bardzo mocno ograniczony, mimo to przetrwał, chociażby w modlitewnych spotkaniach Kół Różańcowych i w prywatnych formach pobożności.

***

Od bardzo dawna, wąbrzescy proboszczowie, każdy na swój sposób dbali o należyty kult Matki Bożej i o jego rozwój. Zależnie od uwarunkowań historycznych, występowały okresy wzrostu lub zahamowania tej formy pobożności, o czym świadczą zawarte w księdze Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP sprawozdania z działalności konfraterni. Trzeba pamiętać, że następowały po sobie: zabory, odzyskanie niepodległości, wojny światowe, okupacja, wyzwolenie i okres komunizmu.Niekiedy potrzeba było głębokiej wiary i nie małej, duszpasterskiej odwagi, by znaleźć właściwy sposób dla zabezpieczenia ciągłości kultu. W bardzo trudnym dla Kościoła okresie Kulturkampf'u, gorliwym czcicielem Matki Bożej był ks. proboszcz Ksawery Połomski, a po I wojnie światowej do ożywienia kultu Matki Bożej przyczynił się znacznie ks. proboszcz Jan Zakryś.

Po II wojnie światowej różnymi inicjatywami na tym odcinku wykazał się wspomniany już proboszcz ks. kanonik Józef Kowalski, a w czasach nam bliższych ks. proboszcz kanonik Alojzy Werner Kreft. Zajął się on m.in. odnowieniem obrazu Matki Bożej Wąbrzeskiej (1971 r.). Podjęta wówczas, dość kontrowersyjna decyzja o wyjęciu obrazu z rokokowego feretronu i umieszczeniu go w prostokątnej ramie, bez możliwości noszenia go odtąd w procesji, mogła wpłynąć na osłabienie pewnych form kultu, jednakże patrząc od drugiej strony, zabieg ten niewątpliwie przyczynił się do lepszego zabezpieczenia cudownego Wizerunku. Należy ponadto zauważyć, że po zdjęciu z obrazu srebrnej szaty i odsłonięciu pierwotnej warstwy malarskiej, okazało się, że wąbrzeska ikona przedstawia Matkę Bożą w stanie brzemiennym. Gdy po około dwudziestu latach, od tego faktu przybyłem do Wąbrzeźna w charakterze proboszcza, nie miałem wątpliwości, że muszę uczynić wszystko, by cześć dla Wąbrzeskiej Pani mogła zajaśnieć nowym blaskiem.

***

Szeroki jest zakres działań podejmowanych w parafii, zarówno na płaszczyźnie czysto duszpasterskiej jak i administracyjnej. Muszę przyznać, że zawsze priorytetowo były traktowane te tematy, których realizacja mogła mieć wpływ na ożywienie przy naszym kościele kultu Matki Bożej. Znajdowało to odzwierciedlenie w homiliach, w doborze rekolekcjonistów, podczas spotkań formacyjnych, a także w publikacjach prasowych i książkowych. W promowaniu Sanktuarium pomogło nam w sposób znaczący Radio Maryja (Audycje w toruńskiej rozgłośni, transmisje radiowe dni: "Świętości Życia" i "Obrony Życia"). Sierpniowe odpusty Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny były organizowane w taki sposób, by brała w nim udział w sposób aktywny i zaangażowany, jak najliczniejsza rzesza wiernych, przygotowanych przede wszystkim duchowo, poprzez rekolekcje, misje, pielgrzymki i nabożeństwa maryjne. Przy różnych okazjach wręczaliśmy parafianom i pielgrzymom przygotowane pamiątki, obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Wąbrzeskiej i foldery mówiące o bogatej historii kultu maryjnego w Wąbrzeźnie. Fenomenem 400-letniego kultu Matki Boże j w naszym ośrodku zainteresował się    Wpis Ksiedza Biskupa do Księgi Brackiejrównież pasterz nowopowstałej Diecezji Toruńskiej, Ks. Biskup Andrzej Suski, który podczas podniosłej uroczystości w dniu 21 lutego 1993 roku dokonał wznowienia działalności Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przyjmując do Konfraterni 100 nowych członków, równocześnie sam wstąpił w jej szeregi. Przy tej okazji Ks. Biskup dokonał wpisu do zachowanej, siedemnastowiecznej księgi brackiej. Tekst ten potraktowaliśmy w sposób szczególny, jako oficjalne przyzwolenie dla naszych poczynań i wyznaczenie kierunku dla działalności duszpasterskiej przy wąbrzeskim sanktuarium.

"Matce Bożej Brzemiennej z Wąbrzeskiego Sanktuarium, piastunce każdego życia  ludzkiego, zawierzam odnowioną dziś działalność Bractwa Niepokalanego PoczęciaN. M. P., aby krzewiąc kult maryjny według swoich prastarych tradycji czterechstuleci, tworzył zarazem w społeczeństwie klimat przyjazny życiu i otwarty na życie." Wznawiam działalność Bractwa i wszystkim jego członkom z serca błogosławię+ Andrzej SuskiBiskup ToruńskiCzłonek Bractwa

Wydarzenia historyczne

SANKTUARIUM I PARAFIA NA TLE DZIEJÓW MIASTA VII - XII w. Powstanie osady grodowej na południowo-zachodnim brzegu Jeziora Zamkowego, później po stronie wschodniej             1228 - Ziemia Chełmińska wraz z Wąbrzeźnem przekazana zakonowi krzyżackiemu             1246 - Osada wąbrzeska ('Wambrez") otrzymuje przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim             1251 - Biskup Heidenryk ufundował w Wąbrzeźnie drewnianą kolegiatę. Erygowanieparafii mogło nastąpić przed 1246 r.             XIV w. - Biskup Herman von Prizna rozpoczął budowę zamku wąbrzeskiego (przed1321 r.), który do poł. XVII w. był jedną z rezydencji biskupów chełmińskich             1323 - 1349 - Z inicjatywy biskupa Ottona zbudowano kościół gotycki z kamienia i cegły. Patronami zostali Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz             1534 - Na zamku Frydek w Wąbrzeźnie bp Jan Dantyszek nadaje miastu nowy przywilej lokacyjny i herb (czarne skrzydło orła i złoty pastorał)             1575 - Urodził się Błażej Pęcherek zwany błogosławionym Bernardem z Wąbrzeźna,sługa Boży             1593 - Staraniem biskupa Piotra Kostki powstało maryjne Bractwo Literackie           1655 - Zniszczenie miasta wraz z kościołem i zamkiem przez Szwedów     1667 - Powstanie Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP     1684 - Papież Innocenty XI zatwierdza Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP     1685 - Uroczyste wprowadzenie do kościoła łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Wąbrzeskiej (przeniesionego z Kowalewa za zgodą biskupa Jana   Opalińskiego)     1700 - Zniszczenie kościoła i miasta przez pożar. Staraniem biskupa Teodora Potockiego kościół wkrótce odbudowano     1902 - Gruntowna przebudowa kościoła (dodano nawy boczne i nadbudowano wieżę)     1903 - Konsekracja kościoła przez bpa Augustyna Rosentretera     1992 - 8 grudnia -Ukazuje się pierwszy numer pisma naszej parafii (później  Sanktuarium) "Witaj"     1993 - Biskup toruński Andrzej Suski na prośbę kustosza ks. Jana Kalinowskiego wznawia działalność Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP oraz zatwierdzatytuł Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej     1994 - 25 marca - Powstanie w naszej parafii Ośrodka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego     1994 - Ojciec Święty Jan Paweł II przyjmuje w Rzymie obraz Matki Bożej Wąbrzeskiej (grafika Krystyny Szalewskiej)     1994 - Podczas I Kongresu Rodzin Diecezji Toruńskiej, bp Andrzej Suski powierzył Matce Bożej Wąbrzeskiej rodziny naszej diecezji     1996 - Świątynia była stacją nawiedzenia Matki Bożej w znaku Figury Fatimskiej     1998 - Uchwałą Rady Miejskiej nadano głównemu placowi miasta nazwę Plac JanaPawła II     1999 - Wąbrzeskie Sanktuarium wyznaczone przez Biskupa Toruńskiego jako Kościół pielgrzymkowy Roku Jubileuszowego 2000     1999 - 7 czerwca Ojciec Święty odwiedził diecezję toruńską (6 czerwca przelatywał nad Wąbrzeźnem). Monstrancja z naszego sanktuarium użyta do nabożeństwa z udziałem Ojca Świętego     1999 - Odbyły się Misje Ewangelizacyjne     2000 (i następne) - Odrestaurowany został ołtarz główny i kolejno pozostałe zabytki     2001 - Zbudowana została nowa Droga Krzyżowa w kościele, oraz dla upamiętnienia Stefana Kard. Wyszyńskiego, granitowa droga wokół świątyni     2002 - 15 maja Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w Watykanie, przywiezioną przez ks. Proboszcza koronę dla Matki Bożej Wąbrzeskiej     2002 - 14 sierpnia - nałożenie korony na wizerunek Matki Bożej Brzemiennej przez Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego     2004 - Wąbrzeskie Sanktuarium zostało afiliowane do Patriarchalnej Bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie     2005 - Wydany został pierwszy numer parafialnego tygodnika "Wiadomości Kościelne"     2005 - 2006 - Restauracja kościoła filialnego w Jarantowicach     2007 - Parafia zdobyła tytuł "Modernizacja Roku 2006" (I miejsce w ogólnopolskim konkursie) za restaurację zabytkowego kościoła w Jarantowicach